כל הזמן לומדים מתעדכנים מיישמים  מתקדמים מחדשים לכם בגורו

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
faq2
sites
docs
ibank
appraiser
lessons
economic
income
dayli
portfolio
product
tasuka
Search in pages
hands
tech
banks2
tools
professional
arsenalp
arsenal
reviews
סינון לפי קטגוריה

כל הזמן לומדים מתעדכנים מיישמים  מתקדמים מחדשים לכם בגורו

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
faq2
sites
docs
ibank
appraiser
lessons
economic
income
dayli
portfolio
product
tasuka
Search in pages
hands
tech
banks2
tools
professional
arsenalp
arsenal
reviews
סינון לפי קטגוריה

תקנון הרשמה לאתר

אתר הגורו של יועצי המשכנתאות בישראל (להלן : “האתר”) הוא אתר מידע מקצועי ליועצי משכנתאות. האתר מציג מידע וכלים מקצועיים מתחומים שונים בכדי לסייע בעבודת יועצי המשכנתאות. 

מטרת האתר לתת ולהציג מידע וכלים מקצועיים מתחומים שונים בכדי לסייע בעבודת יועצי המשכנתאות.

הוראות תקנון זה יחולו על כל מערכת היחסים בין האתר מפעילתו (יקראו יחד : “האתר“)  לבין הגולש באתר ו/או הצופה במידע (יקרא להלן : המשתמש”)  בהודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן “הודעות”).
בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר המשתמש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה  במשתמע.

כל המקבל  שירותי מידע ו/או רכישה של שרות או מוצר מהאתר ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

האתר יהא רשאי לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר, שליחת ניוזלטר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע המשתמש  בכתב כי אינו מעוניין בכך.
בעלות ושמירה על זכויות
האתר  מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. 

המשתמש מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים של המציגים באתר, ושל האתר עצמו ולהמנע מפעולות המפרות את זכויות היוצרים של האתר ו/או של המציגים.

המשתמש מתחייב בזאת שלא להקליט, לתעד או לשמור באופן דיגיטלי כזה או אחר מידע ו/או חומר מקצועי אשר הוא צופה בהן באתר ודרך האתר בלא לקבל לכך הסכמה מראש בכתב הן של האתר והן של המציג את המידע.

משתמש  ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתיר למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.המשתמש מתחייב שלא להעלות (UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.האתר מכיל קישורים “לינקים” לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספק לינקים אלו לנוחות בלבד ואין הוא ו/או מפעיליו נושאים באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לבעלי האתר שמורה הזכות לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, רשאי האתר לשנות את תקנון האתר מעת לעת.כל מחלוקת שתתגלע בין משתמש  ו/או גולש באתר לבין החברה, הנוגעת לפעילות באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבתי המשפט בתל-אביב בלבד.
הגבלת אחריות
המשתמש מסכים בזאת כי האחריות הבלעדית לגבי כל מידע ו/או מוצר ו/או שרות באתר בכל הנוגע למהות הידע טיב המוצר, הידע המועבר וכיו”ב, חלה על מציג המידע או מוכר השרות ו/או המוצר על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

המשתמש מסכים בזאת כי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים למוצרים ו/או לשרותים המוצגים על ידי המציגים בכל דרך שהיא. מוסכם כי האתר מספק במה בלבד למציגי שרותים ומוצרים שונים, אולם אינו אחראי בכל דרך למידע או לטיב או לאיכות של המוצרים ו/או השרותים.

האתר לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי ובמידע שמוצג באתר על ידי המציגים ו/או האתר.
כל התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא.

האתר לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מרכישת שירותים ו/או מידע ו/או מוצרים ישירות מן המציגים על ידי המשתמש.

המשתמש מצהיר בזאת כי לא יעלה כל תביעה או טענה כלפי האתר מנהליו ו/או מפעיליו בגין רכישות שיבצע מן המציגים .
האתר לא יהיה אחראי על כל הרצאה ו/או מידע  ו/או חומר שהציגו המציגים  ופוגע בזכויות היוצרים של צד שלישי.

האתר פועל ועושה כמיטב יכולתו לפעול כחוק ליתן קרדיט מתאים לכל בעל זכות יוצרים, אולם היות והמציגים  מציגים מידע וחומר בזמן אמת אין לאתר שליטה בחומר המוצג בהרצאות, ואינו נושא באחריות להפרת זכות יוצרים או הפרת זכות מוסרית שיבצעו מציגים שונים.

האתר יפעל מייד לאחר מתן הודעה מתאימה בכתב לברר כל עניין של טענה להפרת זכות יוצרים ו/או להפרת זכות מוסרית ולהפסקת ההפרה במידת הצורך.
המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי האתר  בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי האתר  בעניין התכנים.

המשתמש מסיר מן האתר ומן המציגים  המשתמשים באתר כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן האתר  כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים. 

האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש  או בציוד אחר של המשתמש  כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש  כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמש לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

רכישת מוצרים וקבלת מידע
רשאי להרשם ולקנות מנוי לאתר כל אדם מעל גיל 18 שנים או תאגיד רשום בישראל.
הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת שרות או מידע ו/או הזמנת מוצרים.
לפני ביצוע ההזמנה באתר הגולש יתבקש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת. בזמן ביצוע ההזמנה, הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: 

(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון האתר; 

(2) המוצרים ו/או השירותים המבוקשים נמצאים במלאי; 

(3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

תשלום בגין שרותים ומוצרים
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, והחיוב מתבצע בשקלים. כל המחירים באתר כוללים מע”מ. סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה. פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים.

אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני, על מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי. 

אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי דרך חברת הסליקה. במידה ולא ינתן אישור לביצוע העסקה, האתר יודיע למשתמש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לדאוג למסגרת האשראי המתאימה. במידה ולא הסדיר הגולש את מסגרת האשראי, רשאי האתר לבטל את העסקה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. בתשלומים הנעשים באמצעות האינטרנט, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך האתר בשום שלב של הרכישה.

בהתאם לחוקי הגנת הצרכן המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה בה הותאם לו מוצר או שירות יחודי עבור.

בהתאם לחוקי הגנת הצרכן המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה בה ניתנה לו גישה למידע דיגטלי כגון קורס או רצאה אשר ביכולתו להעתיק ולשכפל.

בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי המשתמש לאחר שמוצר נמסר לידיו, על המשתמש להחזיר לאתר או למציגים בו את המוצר באריזתו המקורית ולשאת בעלויות המשלוח.

שמירה על פרטיות ושיתוף מידע

האתר פועל על פי מדיניות פרטיות מפורטת המופיעה באתר והמשתמש מופנה לעיון במדיניות הפרטיות המלאה.

האתר יעביר או יחשוף את המידע האישי לגבי המשתמש למציגים אשר המשתמש מעוניין בשירותים או מוצרים שהם מציגים. המשתמש נותן את הסכמתו להעברת פרטיו למציגים בעצם העברת פרטיו לאתר והרשמתו לאתר.

 האתר רשאי לפי שיקול דעתו להעביר או לחשוף את המידע האישי לגבי המשתמש לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא”ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו.

כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים, שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה”שיתוף עם חבר”).

המדיניות של האתר מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שהאתר אוסף מן המשתמש. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם.
חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו של המציגים  או של מפרסמים באתר עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.
שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
כל משתמש העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או את המציגים  המציגים באתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה /או לבעלי האתר ו/או למרצים ו/או מי מטעמם בגין מעשיו ומחדליו של המשתמש.

הנך מתחייב לשפות את האתר ו/או את הנהלת האתר, ו/או את המציגים  באתר ו/או את עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.

ההרשמה לרשימת תפוצה של האתר  מהווה הסכמה במעשה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. הוראות התקנון מצטרפות ומוסיפות להוראות הסכם הפרטיות המפורט באתר.

הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של האתר  (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהאתר וכן מן המציגים  המשתמשים באתר . 

כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת“) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור האמור האתר  יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא יהא האתר  חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בדין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי למלוא הפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות לאחר שליחת בקשה להוצאתו מרשימת התפוצה היות וביכולתו לשלוח הודעה חוזרת ו/או פנייה בערוץ תקשורת נוסף, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 4000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר לאחר שבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.  בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהאתר  יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.  

הנך מאשר בזאת , כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לאתר כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.

המשתמש מסיר כל אחריות מהאתר  לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהאתר  עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

המשתמש מתחייב לשפות את האתר  בגין כל נזקיו כולל שכ”ט עו”ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

המשתמש מסכים בזאת כי כל זכויות היוצרים במידע הנשלח אליו הינן של האתר  ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש לשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

חובר ע”י עו”ד שי ארז – כל הזכויות שמורות ((C

קורס תקינות לשונית

מטרת הקורס ‘תקינות לשונית ליועצים פיננסיים’ היא לנסות ולצמצם במעט מגוון שגיאות נפוצות וצורמות באופן
הדיבור שלכן ושלכם, נשות ואנשי המקצועות הפיננסים. 

סמינר ניהול זמן

  • מי שחושב או חושבת שיש להם זמן בשפע לעשות את כל מה שהם רוצים.
  • מי שחושב שברגע שהוא רק יסיים את הדבר הזה הוא יתפנה למה שבאמת חשוב.
  • מי שחושבת שלהשאיר במייל מיילים שלא נקראו ורק נסיים מה שצריך ונחזור אליהם.

רב מסר - דיוור אלקטרוני ודפי נחיתה

כניסה לניסיון חינם

אתר תמונות ברישיון

מגוון רחב של תמונות, סרטונים ומוסיקה לשימוש באתרים וברשתות החברתיות

מערכות חכמות
אייקון צ'קליסטים

מערכת צ'קליסטים

מערכת מסמכים

מערכת תיקים

מערכת ביצוע תיקים

מ - 0 ל - 1

מ - 1 ל - 5

השוואת בנקים

מערכת השוואת נתוני בנקים

השוואת בנקים

מערכת השוואת נתוני חוץ בנקאי

אתם שואלים אנחנו עונים?

מערכת התנגדויות

שאלון לפני ייעוץ לועדת תמהילים